PRAWO KARNE I  KARNE SKARBOWE

Prawo karne i karne skarbowe

  • reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo)
  • obrona w toku postępowania sądowego
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym (zamiana kary grzywny na pracę społeczne użyteczną, odroczenie wykonania grzywny, rozłożenie grzywny na raty, umorzenie grzywny, odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności, przerwa w odbyciu kary ograniczenia wolności, zwolnienie od wykonania kary ograniczenia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, powództwo cywilne, sporządzanie aktów oskarżenia)
  • reprezentowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
  • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • reprezentowanie w sprawach o ułaskawienie
Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY