PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

 • ochrona dóbr osobistych (zadośćuczynienie, odszkodowanie)

Prawo rzeczowe

 • stwierdzenie zasiedzenia
 • współwłasność (zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności)
 • ochrona własności i posiadania
 • użytkowanie wieczyste
 • służebności (przesyłu, gruntowa, osobista)
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • księgi wieczyste (założenie księgi wieczystej, wpis w księdze, zmiana wpisu w księdze wieczystej, wykreślenie wpisu w księdze wieczystej, powództwo o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym)
 • hipoteka

Prawo zobowiązań

 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia)
 • odszkodowania za szkodę (w tym wypadki komunikacyjne)
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • zobowiązania umowne (wykonywanie, skutki niewykonania)
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów cywilnoprawnych (w szczególności umowa sprzedaży, w tym roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa przechowania, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa renty, umowa o dożywocie i inne)

Prawo spadkowe

 • zachowek
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zapis
 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe lub testamentowe)
 • dział spadku
Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY